Stanovy občianskeho združenia Slovenský čuvač

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA SLOVENSKÝ ČUVAČ

(Občianske združenie zriadené podľa zákona č.83/1990 Zb. v platnom znení.)

 

Článok 1

Názov a sídlo združenia

(1)   Názov združenia: Občianske združenie Slovenský čuvač

(2)   Sídlo združenia: Svätourbanská 10, 949 01 Nitra

 

Článok 2

Základné ustanovenia

(1)   Občianske združenie Slovenský čuvač (ďalej len ,,združenie“ ) je v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

(2)   Združenie združuje fyzické a právnické osoby bez rozdielu profesie, národnosti, pohlavia, rasy, pôvodu, politického zmýšľania, náboženského vyznania a sociálneho postavenia stotožňujúce sa s cieľmi, programom a Stanovami združenia.

(3)   Združenie je právnická osoba.

(4)   Združenie je založené na dobu neurčitú.

 

Článok 3

Cieľ a činnosť

(1)   Cieľom združenia je:

-          zabezpečenie propagácie plemena Slovenský čuvač

-          rozširovať čistokrvný chov plemena o nových jedincov kontrolovaným chovom a rozmnožovaním

(2)   Zabezpečiť odbornú výchovu a vzdelávanie svojich členov, hlavne formou odborných školení a prednášok, zverejňovanie odborných článkov a publikovanie v kynologických a chovateľských časopisoch a www stránkach 

(3)   Oboznamovanie aj nie členov o chove a histórii plemena a jeho súčasného využitia

 

Článok 4

Právna forma združenia

(1)         Združenie je samostatným právnym subjektom, nezávislou, dobrovoľnou a nepolitickou, spoločenskou organizáciou.

 

Článok 5

Členstvo v združení

(1)         Členstvo v združení je dobrovoľné.

(2)         Členom združenia môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia Každý z členov združenia má na zasadnutí Valného zhromaždenia právo jedného mandátneho hlasu.

(3)         O prijatí za člena združenia rozhoduje na základe písomnej prihlášky predsedníctvo združenia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva združenia, alebo v prípade zasadnutia valného zhromaždenia je tak možné urobiť taktiež nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia.

(4)         Členstvo v združení vzniká registráciou člena po schválení žiadosti členskou schôdzou združenia a zaplatení členského príspevku.

(5)         Dokladom členstva je preukaz vydaný združením, ktorý je evidovaný združením.

(6)         Členstvo v združení zaniká pre člena zrušením alebo vystúpením člena zo združenia, zánikom združenia. Členstvo v združení zaniká taktiež vylúčením člena združenia ak o tom rozhodne predsedníctvo združenia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov predsedníctva združenia, alebo v prípade zasadnutia valného zhromaždenia je tak možné urobiť taktiež dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých prítomných na zasadnutí valného zhromaždenia a to je možné urobiť len pri neplnení základných  povinností alebo spôsobení závažného previnenia voči združeniu.

 

Článok 6

Práva a povinnosti členov združenia

(1)     Člen združenia má právo najmä:

a)                  aktívne sa zúčastňovať  na rokovaní združenia a byť informovaný o činnosti združenia ako aj o konečných rozhodnutiach orgánov združenia,

b)                  podieľať sa na činnosti a cieľoch združenia,

c)                  obracať sa na orgány združenia s podnetmi, sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

d)                 voliť a byť volený do príslušných orgánov združenia a aktívne v nich pracovať,

e)                  zúčastňovať sa na zasadnutí Valného zhromaždenia,

f)                   podávať návrhy na zmeny Stanov a vnútorných smerníc združenia,

g)                  byť prítomný na rokovaniach, ktoré hodnotia činnosť a správanie jeho osoby,

h)                  využívať podľa stanovených podmienok jemu pridelený pozemok.

i)                    Členovia združenia majú právo jedného mandátneho volebného hlasu.

 

(2)Povinnosti člena sú najmä:

a) dodržiavať stanovy združenia, vnútorný poriadok a ostatné záväzné predpisy          združenia a správať sa tak, aby nepoškodzoval dobré meno združenia,

b) plniť  uznesenia orgánov združenia a aktívne pracovať v príslušných orgánoch združenia,

c) platiť členské príspevky ročne, v sume stanovenej vo vnútornom poriadku, na    celý kalendárny rok , so splatnosťou v januári príslušného kalendárneho roka,

d) pri prijatí člena po 1. decembri a zaplatení členského príspevku je tento členský príspevok platný za ďalší kalendárny rok

e) podľa svojich možností chrániť majetok združenia

 

Článok 7

Orgány združenia a organizačná štruktúra združenia

(1)         Orgánmi združenia sú:

A)          Valné zhromaždenie

B)          predsedníctvo

C)          dozorná rada

Článok 8

Valné zhromaždenie združenia

(1)         Valné zhromaždenie (ďalej iba VZ) je najvyšším orgánom združenia.

(2)         VZ zvoláva predsedníctvo podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka, pričom na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia je potrebný písomný návrh 2/3 všetkých členov predsedníctva, alebo v prípade zvolania mimoriadneho valného zhromaždenia združenia členmi združenia je tak potrebný písomný súhlas 1/3 všetkých členov združenia.

(3)         Na VZ sa prejednávajú iba tie body ktoré boli určené na pozvánke podané členmi združenia na predsedníctvo schválené predsedníctvom ako body rokovania VZ, ktoré boli podané do 30-tich dní pred zasadnutím VZ.

(4)         Každý člen združenia, ktorý spĺňa podmienky členstva združenia je delegátom VZ s 1 platným mandátnym hlasom. V prípade neprítomnosti člena združenia je tento oprávnený splnomocniť fyzickú osobu na zastupovanie na zasadnutí VZ združenia. Splnomocnenie musí byť úradne overené a zo splnomocnenia musí byť presne vyplývajúci rozsah splnomocnenia a oprávnenia zastupovať na VZ.

V prípade právnickej osoby ako člena združenia môže na VZ zastupovať túto právnickú osobu príslušný štatutárny orgán predmetnej právnickej osoby, alebo osoba oprávnená konať v mene tejto právnickej osoby zákonom stanoveným spôsobom, alebo ako je to v článku 8 ods. (2) na základe splnomocnenia.

(5)         Valné zhromaždenie:

-                rozhoduje o zlúčení a zániku združenia

-                schvaľuje stanov, ich zmeny a doplnky

-                návrh hlavných úloh, ktoré predkladá predsedníctvo

-                schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

-                schvaľuje výšku členského príspevku

-                schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení združenia

-                určuje počet členov predsedníctva a dozornej rady ( nesmie byť v rozpore so zákonom č. 83/1990 Zb.)

-                volí a odvoláva členov predsedníctva

-                volí a odvoláva členov dozornej rady

-                schvaľuje podmienky prijatia nových členov združenia a ruší členstvo na základe návrhu predsedníctva

(6)         Na VZ sa prejednávajú iba tie body ktoré boli určené na pozvánke podané členmi združenia na predsedníctvo schválené predsedníctvom ako body rokovania VZ, ktoré boli podané do 30-tich dní pred zasadnutím VZ. Pozvánky na VZ musia byť odposlané VZ 14 dní pred dátumom jeho konania. VZ je uznášania schopné pri prítomnosti nadpolovičnej väčšiny všetkých  členov združenia a rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých prítomných členov združenia.

(7)         V prípade, že sa zasadnutí VZ sa nezíde 1/3 členov, predseda predsedníctva, alebo ním poverená osoba zvolá do 30 dní ďalšie VZ.

(8)         V prípade zasadania VZ na voľbu do orgánov združenia sa nezíde VZ v potrebnom počte, t. z. nie je uznášaniaschopné, v termíne konania VZ, orgány združenia sú automaticky zvolené na ďalšie funkčné obdobie.

(9)         Rozhodnutie alebo uznesenie je platné ak za tieto hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov združenia na VZ.

 

Článok 9

Dozorná rada

(1)         Dozorná rada je kolektívny orgán, ktorý vykonáva koncepčnú, rozhodovaciu a kontrolnú činnosť. Zasadnutia dozornej rady zvoláva jej predseda podľa potreby, minimálne však jeden krát do polroka. Výkon funkcie a členstvo v dozornej rade je čestné.

(2)         Dozorná rada má 10 členov, ktorých funkčné obdobie je 2 rok. Prípadné zvýšenie počtu členov dozornej rady je možné len základe rozhodnutia VZ. Z členov dozornej rady je volený predseda dozornej rady združenia a jeho zástupca a to na základe súhlasu 2/3 väčšiny dozornej rady.

(3)         Dozorná rada združenia sa riadi pri svojej práci platnými predpismi a za svoju činnosť zodpovedá valnému zhromaždeniu.

(4)         Dozorná rada navrhuje Valnému zhromaždeniu na schválenie a odvolanie predsedu predsedníctva združenia a členov združenia.

(5)         Dozorná rada spracováva návrhy hlavných úloh v súlade s cieľmi stanov združenia.

(6)         Dozorná rada predkladá Valnému zhromaždeniu výročnú správu vrátane ročnej účtovnej uzávierky.

(7)         Dozorná rada preveruje jednotlivé rozhodnutia predsedníctva združenia.

(8)         Na návrh predsedníctva prijíma do pracovného pomeru ďalších pracovníkov zabezpečujúcich činnosť združenia.

 

Článok 10

Predsedníctvo

(1)         Predsedníctvo je kolektívny orgán, ktorý zabezpečuje a rozhoduje o všetkých záležitostiach združenia s výnimkou tých ktoré sú v kompetencii valného zhromaždenia a dozornej rady. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia a za svoju činnosť zodpovedný VZ a dozornej rade.

(2)         Predsedníctvo riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami VZ.

(3)         Predsedníctvo má najmenej 10 členov, ktorých funkčné obdobie je 1 rok. Predsedníctvo musí mať vždy párny počet členov. Prípadné zvýšenie počtu členov predsedníctva je možný len základe rozhodnutia VZ.

(4)         Z radou predsedníctva je volený predseda predsedníctva združenia a to na základe súhlasu 2/3 väčšiny predsedníctva.

(5)         Pri rozhodnutiach predsedníctva, s právnymi účinkami voči tretím osobám je potrebná prítomnosť aspoň 6 členov predsedníctva.

(6)         Členovia ,ak o tom nerozhodne inak VZ vykonávajú svoju činnosť bezodplatne a dobrovoľne. Všetky oprávnené z náklady spojené s výkonom funkcie v predsedníctve združenia sú hradené so zdrojov združenia.

(7)         Predsedníctvo združenia je zodpovedné za hospodárenie s majetkom združenia.

(8)         Predsedníctvo vypracúva 1 krát ročne správu o činnosti, ktorá obsahuje ročnú účtovnú uzávierku.

(9)         Na zasadnutiach dozornej rady predkladá predseda predsedníctva správu o činnosti združenia. O každom rozhodnutí predsedníctva je povinné predsedníctvo informovať ústne alebo písomne dozornú radu.

 

Článok 11

Hospodárenie

(1)         Majetok  združenia tvoria členské príspevky, dary, dotácie, hnuteľný a nehnuteľný majetok, výnosy z majetku a prípadne príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti a poplatky za služby, ktoré sú v súlade so stanovami.

(2)         Združenie je samostatným právnym subjektom. S majetkom združenia hospodári predsedníctvo združenia podľa pravidiel hospodárenia prijatými Valným zhromaždením v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(3)         Predsedníctvo je zodpovedné za vedenie účtovníctva podľa právnych predpisov a rovnako aj za vypracovanie ročnej účtovnej uzávierky.

(4)         Výška členského príspevku schvaľuje VZ na jeden kalendárny rok dopredu.

(5)         Majetok združenia je nedeliteľný až do doby zániku združenia podľa článku 13 týchto stanov.

 

 

Článok 12

Zastupovanie združenia a podpisové vzory

(1)   Združenie zastupuje predseda predsedníctva združenia.

(2)   Podpisové právo má predseda predsedníctva a 1 člen predsedníctva, ktorého schvaľuje dozorná rada, spoločne.

(3)   V hospodárskych a finančných veciach nad 50 000,- Sk je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov dozornej rady a potvrdený ich podpisom

 

Článok 13

Zánik združenia

Združenie môže zaniknúť len za týchto podmienok:

(1)   Rozhodnutím VZ o rozpustení združenia, schválením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov združenia.

(2)   Rozhodnutím VZ o zlúčení s iným združením len za predchádzajúceho súhlasu nadpolovičnej  väčšiny VZ

(3)   Právoplatným rozhodnutím orgánu príslušného na registráciu združenia.

(4)   V prípade, že sa do 1 roka od predloženia návrhu predsedníctva na rozpustenie

alebo zlúčenie združenia nepodarí zvolať VZ tak, aby bolo uznášaniaschopné, je o zániku združenia oprávnená rozhodnúť dozorná rada. Dozorná rada združenia rozhoduje o likvidácii a ustanovuje likvidátora.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenie

(1)   Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť po schválení VZ a ich registráciou na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

(2)   Ak nie sú niektoré záležitosti upravené v stanovách alebo v iných vnútorných predpisoch a dokumentoch, pri ich  riešení sa postupuje podľa platných predpisov.

(3)   Členovia združenia sú povinní zaplatiť členské do 5 dní od prijatia za člena združenia.